در این کتاب چه می‌آموزید؟

داشتن محتوای باکیفیت مهمترین نکته است.

بهینه‌سازی تصاویر را نباید دست کم گرفــت.

یک استراتژی مناسب برای لینک‌سازی داخلی خود داشته باشید.

سرعت را فراموش نکنید!